آزمون دیسک DISC

آزمون دیسک یا تست شخصیت شناسی (DISC)

آزمون شخصیت شناسی دیسک یکی از روش های سنجش میزان شخصیت فردی افراد می‌باشد که که همه ساله میلیون ها نفر با استفاده از تست DISC با شناسایی نقاط قوت و ضعف خود از آن استفاده می‌کنند. تست شخصیت شناسی (DISC) برای افزایش بهره وری و مهارت فردی افراد در سازمان ها به عنوان تست ارزیابی کارکنان نیز مورد استفاده قرار می‌گیرد. در این صفحه شما می‌توانید  تست هوش رایگان شخصیت شناسی انجام دهید تا بیشتر با شخصیت فردی خود آشنا شوید.

آزمون دیسک (DISC) چه چیزی را مورد سنجش قرار می دهد؟

با 28 سوال مهم و روانشناسانه به افراد کمک می‌کند با چگونگی واکنش خود به رفتارها و مسئولیت پذیری خود در کار و خانه و تکانه های فردی پی ببرنند. تست دیسک با بررسی گرایش افراد و ترجیهات افراد الگوهای رفتاری را مورد سنجش قرار می‌دهد. نتیجه تست دیسک با استفاده از ترکیب 4 بعد شخصیتی برای تحلیل و شناسایی رفتار افراد متناسب با شرایط مختلف می‌تواند مورد استفاده قرار بگیرید.

همچنین برای سنجش میزان نحوه برقراری ارتباط افراد در تعامل با دیگران و جامعه، شناخت انگیزه های رفتاری دیگران و کمک برای شناسایی دور اندیشی و تست افراد برای استخدام در شغلی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

چهار مولفه مهم تست شخصیت شناسی چیست؟

  1. تسلط بر رفتارهای خود
  2. چگونگی تاثیر گذاری در دیگران
  3. میزان ثبات رفتاری
  4. مسئولیت پذیری یا همان وظیفه شناسی

در تست دیسک چه خصوصیات فردی قابل سنجش نیست؟

  1. هوش یا IQ 
  2. هوش هیجانی یا EQ
  3. اخلاق افراد یا شخصیت آنها
  4. میزان سطح انگیزه افراد
  5. سنجش عزت نفس

در مقاله تحلیل آزمون شخصیت شناسی DISC ما بیشتر در مورد شخصیت افراد و شناخت بهتر برای تجزیه و تحلیل نتیجه تست آموزش لازم را قرار دادیم. بعد از انجام تست برای تفسیر نتیجه تست خود می‌توانید با مراجعه به این مقاله پی به شخصیت فردی خود ببرید.

آزمون دیسک DISC

برای شروع آزمون، لطفا موارد زیر را به دقت تکمیل نمایید: