Work

Journey Towards Success

SELECTED

تست هوش هیجانی رایگان EQ

توانایی هر شخص برای مدیریت و کنترل احساسات ، اضطراب و کنترل تنش ها در کنار امیدواری، خوش بینی و داشتن انگیزه در مسیر رسیدن به اهداف است.

تست هوش رایگان IQ

شامل سنجش بهره هوشی برای شناخت توانایی استدلال فرد ، هوش فضایی ، تجسم افراد و توانایی دیدن تصاویر از زوایای مختلف و درک آن را شامل می باشد.

تست هوش رایگان IQ

شامل سنجش بهره هوشی برای شناخت توانایی استدلال فرد ، هوش فضایی ، تجسم افراد و توانایی دیدن تصاویر از زوایای مختلف و درک آن را شامل می باشد.