تقویم آموزشی مدرسه کسب و کار آیا

برنامه دوره های حضوری سال 1403

نام دوره

نام مدرس

مدت زمان

تاریخ شروع

ثبت نام

زبان بدن و چهره خوانی

دكتر یحیی علوی

24 ساعت
6 جلسه

20خرداد

دوره جامع EMBA

دكتر یحیی علوی

202 ساعت
دوروز در ماه

21 تیر

فروشندگی (فروش 3)

دكتر یحیی علوی

12 ساعت
3 جلسه

7 مرداد

نهایی سازی (فروش 4)

دكتر یحیی علوی

12 ساعت
3 جلسه

28 مرداد

اصول هوش هیجانی (هوش هیجانی 1)

دكتر یحیی علوی

12 ساعت
3 جلسه

1 مهر

از حال بد به حال خوب (هوش هیجانی 2)

دكتر یحیی علوی

12 ساعت
3 جلسه

22 مهر

دوره جامع کوچینگ مدیر عاملی

دكتر یحیی علوی

96 ساعت
یک روز در ماه

26 مهر

مدیریت روابط اجتماعی (هوش هیجانی 3)

دكتر یحیی علوی

12 ساعت
3 جلسه

13 آبان

خودفروشی (فروش 5 )

دكتر یحیی علوی

24 ساعت
6 جلسه

15 آبان

بهترین ورژن من (توسعه فردی 1)

دكتر یحیی علوی

12 ساعت
3 جلسه

4 آذر

هوش خیابانی فروشنده (فروش 6)

دكتر یحیی علوی

12 ساعت
3 جلسه

6 آذر

شکاف فکر و عمل (توسعه فردی 2)

دكتر یحیی علوی

12 ساعت
3 جلسه

25 آذر

هدف گذاری (توسعه فردی 3)

دكتر یحیی علوی

12 ساعت
3 جلسه

16 دی

از من به ما شدن (توسعه فردی 4)

دكتر یحیی علوی

12 ساعت
3 جلسه

7 بهمن

بلوغ عاطفی (توسعه فردی 5 )

دكتر یحیی علوی

12 ساعت
3 جلسه

28 بهمن

باهم برای همیشه (توسعه فردی 6 )

دكتر یحیی علوی

12 ساعت
3 جلسه

19 اسفند

  • تمامی کلاس‌های حضوری با رعایت پروتکل‌های بهداشتی و فواصل اجتماعی برگزار می‌گردد.
  • محل برگزاری قبل از تشکیل کلاس اعلام می گردد.