تقویم آموزشی مدرسه کسب و کار آیا

برنامه دوره های حضوری سال 1402

نام دوره

نام مدرس

مدت زمان

تاریخ شروع

ثبت نام

دكتر یحیی علوی

12 ساعت
3 جلسه

یکشنبه ها
8 بهمن

دكتر یحیی علوی

12 ساعت
3 جلسه

یکشنبه ها
10 بهمن

دكتر یحیی علوی

12 ساعت
3 جلسه

یکشنبه ها
29 بهمن

دكتر یحیی علوی

12 ساعت
3 جلسه

سه شنبه ها
1 اسفند

دكتر یحیی علوی

55 ساعت

یکروز در ماه ،پنجشنبه ها
3 اسفند

برنامه دوره های حضوری سال 1403

نام دوره

نام مدرس

مدت زمان

تاریخ شروع

ثبت نام

دكتر یحیی علوی

12 ساعت
3 جلسه

یکشنبه ها
26 فروردین

دكتر یحیی علوی

12 ساعت
3 جلسه

یکشنبه ها
16 اردیبهشت

دكتر یحیی علوی

12 ساعت
3 جلسه

یکشنبه ها
27 خرداد

دكتر یحیی علوی

12 ساعت
3 جلسه

یکشنبه ها
8 مهر

  • تمامی کلاس‌های حضوری با رعایت پروتکل‌های بهداشتی و فواصل اجتماعی برگزار می‌گردد.
  • محل برگزاری قبل از تشکیل کلاس اعلام می گردد.