تقویم آموزشی سال 1402

نام دوره

نام مدرس

مدت زمان

تاریخ شروع

ثبت نام

دكتر یحیی علوی
دکتر علی صادقی
دکتر علی اسدالهی

15 ساعت
دو شب و سه روز

5 مهر

دكتر یحیی علوی

12 ساعت
3 جلسه

یکشنبه ها
9 مهر

دكتر یحیی علوی

96 ساعت
1 روز در ماه

جمعه ها
28 مهر

دكتر یحیی علوی

12 ساعت
3 جلسه

یکشنبه ها
30 مهر

دكتر یحیی علوی

12 ساعت
3 جلسه

یکشنبه ها
21 آبان

دكتر یحیی علوی

12 ساعت
3 جلسه

یک شنبه ها
12 آذر

دكتر یحیی علوی

12 ساعت
3 جلسه

یک شنبه ها
10 دی

دكتر یحیی علوی

12 ساعت
3 جلسه

یکشنبه ها
1 بهمن

بلوغ عاطفی (مهارت فردی 5 )

دكتر یحیی علوی

12 ساعت
3 جلسه

یکشنبه ها
24 بهمن

باهم برای همیشه (مهارت فردی 6 )

دكتر یحیی علوی

12 ساعت
3 جلسه

یکشنبه ها
13 اسفند

  • تمامی کلاس‌های حضوری با رعایت پروتکل‌های بهداشتی و فواصل اجتماعی برگزار می‌گردد.
  • تاریخ شروع و زمان‌های برگزاری کلاس‌ها بر اساس وضعیت فعلی بیماری کرونا و بخشنامه های وزارت بهداشت می‌باشد. در صورت تغییر بخشنامه‌ها امکان تغییر در زمان برگزاری جلسات می‌باشد.
  • محل برگزاری قبل از تشکیل کلاس اعلام می گردد.