دوره جامع MBA - تخصصی فروش

  • 248 ساعت آموزش تخصصی
  • مشتمل بر 19 دوره
  • مدرس : یحیی علوی
  • دارای مدرک وزارت علوم

دوره جامع دکتری راهبردی کسب و کار

  • 192 ساعت محتوای تخصصی
  • مشتمل بر 12 دوره
  • با اساتید به نام این حوزه
  • دارای مدرک وزارت علوم