دوره های غیر حضوری مدرسه کسب و کار آیا

دوره های ویدئویی

دوره ویدیویی
هوش هیجانی و مدیریت احساسات - EQ

مدرس : دکتر یحیی علوی

دوره ویدیویی
مهارت فردی 1

مدرس : دکتر یحیی علوی

دوره ویدیویی
مهارت فردی 2

مدرس : دکتر یحیی علوی

دوره ویدیویی
شخصیت شناسی

مدرس : بهروز خدابخشی

دوره ویدئویی
خود فروشی و هوش خیابانی

مدرس : دکتر یحیی علوی

دوره ویدئویی
فروشندگی حرفه ای

مدرس : دکتر یحیی علوی

دوره ویدئویی
مدیریت و مهندسی فروش

مدرس : دکتر یحیی علوی

دوره ویدئویی
مذاکره با غول ها

مدرس : دکتر یحیی علوی

دوره ویدیویی
زبان بدن و چهره شناسی

مدرس : دکتر یحیی علوی

دوره ویدئویی
تدوین و برنامه بازاریابی

مدرس : دکتر یحیی علوی

دوره ویدیویی
سخنوری و فن بیان

مدرس : دکتر یحیی علوی

دوره ویدئویی
دیجیتال مارکتینگ

مدرس : دکتر یحیی علوی

دوره ویدئویی
آشنایی با مدیریت مالی

مدرس : دکتر علی اسدالهی

دوره ویدئویی
اقتصاد در کسب و کار

مدرس : دکتر علی صادقین

دوره ویدئویی
سازماندهی و تیم سازی

مدرس : دکتر حامد حیدری

دوره ویدئویی
رفتار سازمانی

مدرس : دکتر حامد حیدری

دوره ویدیویی
مدیریت منابع انسانی

مدرس : دکتر حامد حیدری

دوره ویدئویی
مدیریت استراتژیک

مدرس : دکتر حمید اسماعیلی

دوره ویدئویی
مفاهیم و استراتژی های برندینگ

مدرس : دکتر یحیی علوی

دوره ویدیویی
اکسل برای مدیران

مدرس : استاد علی غفاریان

دوره های صوتی

دوره صوتی
هوش هیجانی و مدیریت احساسات - EQ

مدرس : دکتر یحیی علوی

دوره صوتی
مهارت فردی 1

مدرس : دکتر یحیی علوی

دوره صوتی
مهارت فردی 2

مدرس : دکتر یحیی علوی

دوره صوتی
شخصیت شناسی

مدرس : بهروز خدابخشی

دوره صوتی
خود فروشی و هوش خیابانی

مدرس : دکتر یحیی علوی

دوره صوتی
فروشندگی حرفه ای

مدرس : دکتر یحیی علوی

دوره صوتی
مدیریت و مهندسی فروش

مدرس : دکتر یحیی علوی

دوره صوتی
مذاکره با غول ها

مدرس : دکتر یحیی علوی

دوره صوتی
زبان بدن و چهره شناسی

مدرس : دکتر یحیی علوی

دوره صوتی
تدوین و برنامه بازاریابی

مدرس : دکتر یحیی علوی

دوره صوتی
سخنوری و فن بیان

مدرس : دکتر یحیی علوی

دوره صوتی
دیجیتال مارکتینگ

مدرس : دکتر یحیی علوی

دوره صوتی
آشنایی با مدیریت مالی

مدرس : دکتر علی اسدالهی

دوره صوتی
اقتصاد در کسب و کار

مدرس : دکتر علی صادقین

دوره صوتی
سازماندهی و تیم سازی

مدرس : دکتر حامد حیدری

دوره صوتی
رفتار سازمانی

مدرس : دکتر حامد حیدری

دوره صوتی
مدیریت منابع انسانی

مدرس : دکتر حامد حیدری

دوره صوتی
مدیریت استراتژیک

مدرس : دکتر حمید اسماعیلی

دوره صوتی
مفاهیم و استراتژی های برندینگ

مدرس : دکتر یحیی علوی

دوره صوتی
اکسل برای مدیران

مدرس : استاد علی غفاریان

راهنمای انتخاب دوره ها