دوره های غیر حضوری مدرسه کسب و کار آیا

دوره ویدیویی هوش هیجانی و مدیریت احساسات - EQ

مدرس : دکتر یحیی علوی

 • 2,670,000

دوره ویدیویی زبان بدن و چهره شناسی

مدرس : دکتر یحیی علوی

 • 2,170,000 تومان

دوره ویدیویی مهارت فردی 1

مدرس : دکتر یحیی علوی

 • 2,670,000 تومان

دوره ویدیویی مهارت فردی 2

مدرس : دکتر یحیی علوی

 • 2,670,000 تومان

دوره ویدیویی خود فروشی و هوش خیابانی

مدرس : دکتر یحیی علوی

 • 2,670,000 تومان

دوره ویدیویی مدیریت و مهندسی فروش

مدرس : دکتر یحیی علوی

 • 2,670,000 تومان

دوره ویدیویی شخصیت شناسی

مدرس : دکتر یحیی علوی

 • 1،870،000 تومان

دوره ویدیویی مذاکره با غول ها

مدرس : دکتر یحیی علوی

 • 2,470,000 تومان

دوره ویدیویی فروشندگی حرفه ای

مدرس : دکتر یحیی علوی

 • 2,670,000 تومان

دوره ویدیویی مدیریت استراتژیک

مدرس : دکتر یحیی علوی

 • 3,980,000 تومان

دوره ویدیویی اقتصاد در کسب و کار

مدرس : دکتر علی صادقین

 • 2,470,000 تومان

دوره ویدیویی آشنایی با مدیریت مالی

مدرس : دکتر امیر سودبخش

 • 3,980,000 تومان

دوره ویدیویی رفتار سازمانی

مدرس : دکتر حامد حیدری

 • 3,980,000 تومان

دوره ویدیویی اکسل برای مدیران

مدرس : دکتر یحیی علوی

 • 2,470,000 تومان

دوره ویدیویی سخنوری و فن بیان

مدرس : دکتر یحیی علوی

 • 2,470,000 تومان

دوره ویدیویی سازماندهی و تیم سازی

مدرس : دکترحامد حیدری

 • 2،670،000 تومان

دوره ویدیویی دیجیتال مارکتینگ

مدرس : دکتر یحیی علوی

 • 2,470,000 تومان

دوره صوتی مدیریت منابع انسانی

مدرس : دکتر حامد حیدری

 • 2,470,000 تومان

دوره صوتی تصمیم گیری برای مدیران

مدرس : دکتر حامد حیدری

 • 1،995،000 تومان

دوره ویدیویی تدوین و برنامه بازاریابی

مدرس : دکتر یحیی علوی

 • 2,670,000 تومان

دوره های صوتی مدرسه کسب و کار آیا

صوت دوره هوش هیجانی و مدیریت احساسات - EQ

مدرس : دکتر یحیی علوی

 • 1,995,000 تومان

صوت دوره مذاکره با غول ها

مدرس : دکتر یحیی علوی

 • 1,995,000 تومان

صوت دوره مهارت فردی 1

مدرس : دکتر یحیی علوی

 • 1,995,000 تومان

صوت دوره مهارت فردی 2

مدرس : دکتر یحیی علوی

 • 1,995,000 تومان

صوت دوره خود فروشی و هوش خیابانی

مدرس : دکتر یحیی علوی

 • 1,995,000 تومان

صوت دوره مدیریت و مهندسی فروش

مدرس : دکتر یحیی علوی

 • 1,995,000 تومان

صوت دوره شخصیت شناسی

مدرس : دکتر یحیی علوی

 • 1,995,000 تومان

صوت دوره فروشندگی حرفه ای

مدرس : دکتر یحیی علوی

 • 1,995,000 تومان

صوت دوره رفتار سازمانی

مدرس : دکتر حامد حیدری

 • 1,995,000 تومان

صوت دوره مدیریت استراتژیک

مدرس : دکتر یحیی علوی

 • 1،995،000 تومان

صوت دوره اقتصاد در کسب و کار

مدرس : دکتر علی صادقین

 • 1,995,000 تومان

صوت دوره آشنایی با مدیریت مالی

مدرس : دکتر امیر سودبخش

 • 1,995,000 تومان

صوت دوره تصمیم گیری برای مدیران

مدرس : دکتر حامد حیدری

 • 1،435،000 تومان

صوت دوره اکسل برای مدیران

مدرس : دکتر یحیی علوی

 • 1،995،000 تومان

صوت دوره سخنوری و فن بیان

مدرس : دکتر یحیی علوی

 • 1,995,000 تومان

صوت دوره سازماندهی و تیم سازی

مدرس : دکترحامد حیدری

 • 1,995,000 تومان