دوره های حضوری

دوره اصول هوش هیجانی
( هوش هیجانی 1 )

مدرس : دکتر یحیی علوی

8,400,000 تومان

دوره از حال بد به حال خوب
( هوش هیجانی 2 )

مدرس : دکتر یحیی علوی

8,400,000 تومان

دوره مدیریت روابط اجتماعی
( هوش هیجانی 3 )

مدرس : دکتر یحیی علوی

8,400,000 تومان

دوره بهترین ورژن من
( توسعه فردی 1 )

مدرس : دکتر یحیی علوی

8,400,000 تومان

شکاف فکر و عمل
( توسعه فردی 2 )

مدرس : دکتر یحیی علوی

8,400,000 تومان

دوره هدف گذاری
( توسعه فردی 3 )

مدرس : دکتر یحیی علوی

8,400,000 تومان

دوره با هم برای همیشه
( توسعه فردی 6 )

مدرس : دکتر یحیی علوی

8,400,000 تومان

دوره فروشندگی حرفه ای
( فروش 3 )

مدرس : دکتر یحیی علوی

8,400,000 تومان

دوره نهایی سازی فروش
( فروش 4 )

مدرس : دکتر یحیی علوی

8,400,000 تومان

دوره خود فروشی
( فروش 5 )

مدرس : دکتر یحیی علوی

8,400,000 تومان

دوره هوش خیابانی فروشنده
( فروش 6 )

مدرس : دکتر یحیی علوی

8,400,000 تومان

دوره زبان بدن

مدرس : دکتر یحیی علوی

16,800,000 تومان