دوره های حضوری مدرسه کسب و کار آیا

دوره هوش هیجانی- EQ

مدرس : دکتر یحیی علوی

 • 3,990,000 تومان

دوره از حال بد به حال خوب

مدرس : دکتر یحیی علوی

 • 3,990,000 تومان

دوره مدیریت روابط اجتماعی

مدرس : دکتر یحیی علوی

 • 3,990,000 تومان

دوره مذاکره با غول ها

مدرس : دکتر یحیی علوی

 • 6,280,000 تومان

دوره خودفروشی 2

مدرس : دکتر یحیی علوی

 • 3,990,000 تومان

دوره خود فروشی 1

مدرس : دکتر یحیی علوی

 • 3,990,000 تومان

دوره زبان بدن

مدرس : دکتر یحیی علوی

 • 3,990,000 تومان

دوره چهره خوانی

مدرس : دکتر یحیی علوی

 • 3,990,000 تومان

دوره بهترین ورژن من

مدرس : دکتر یحیی علوی

 • 3,990,000 تومان

دوره مهارت فردی 1

مدرس : دکتر یحیی علوی

 • 3,990,000 تومان

دوره مهارت فردی 2-1

مدرس : دکتر یحیی علوی

 • 3,990,000 تومان

دوره مهارت فردی 2-2

مدرس : دکتر یحیی علوی

 • 3,990,000 تومان

دوره مهندسی فروش

مدرس : دکتر یحیی علوی

 • 3,990,000 تومان

دوره مدیریت فروش

مدرس : دکتر یحیی علوی

 • 3,990,000 تومان

دوره نهایی سازی فروش

مدرس : دکتر یحیی علوی

 • 3,990,000 تومان

دوره فروشندگی حرفه ای

مدرس : دکتر یحیی علوی

 • 3,990,000 تومان

دوره سخنوری و فن بیان

مدرس : دکتر یحیی علوی

 • 3,980,000 تومان

دوره شخصیت شناسی

مدرس : دکتر یحیی علوی

 • 4،470،000 تومان

دوره اقتصاد در کسب و کار

مدرس : دکتر علی صادقین

 • 3,980,000 تومان

دوره آشنایی با مدیریت مالی

مدرس : دکتر امیر سودبخش

 • 3,980,000 تومان

دوره تصمیم گیری برای مدیران

مدرس : دکتر حامد حیدری

 • 3,980,000 تومان

دوره اکسل برای مدیران

مدرس : دکتر یحیی علوی

 • 3,980,000 تومان

دوره مدیریت منابع انسانی

مدرس : دکتر حامد حیدری

 • 3,980,000 تومان

دوره سازماندهی و تیم سازی

مدرس : دکترحامد حیدری

 • 3,980,000 تومان

دوره رفتار سازمانی

مدرس : دکتر حامد حیدری

 • 3,980,000 تومان

دوره مدیریت استراتژیک

مدرس : دکتر یحیی علوی

 • 3,980,000 تومان